УСЛУГИ

Пълно счетоводно обслужване

Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност.
Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи.
Изготвяне и представяне в данъчната служба на справки-декларации по ЗДДС и данни на магнитен носител.
Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета.
Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите.
Обработка на данните със счетоводен продукт, с възможност за обмяна на информация по електронен път.

Услуги по регистрации

Първоначална регистрация на фирми в Агенция по вписванията.
Регистрация по ЗДДС.
Инспекция по труда.
Агенция по финансово разузнаване.
Комисия за защита на личните данни.
Национален осигурителен институт.
Данъчен Адрес.
Други.

ТРЗ и личен състав

Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори.
Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки.
Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски.
Изготвяна на платежните документи за разплащания към бюджета.
Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ.
Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж.

Счетоводни консултации

Консултация за данъчно планиране на дейността.
Консултиране и прецизиране на договори от данъчна гледна точка.
Консултации отностно легално оптимизиране на данъците.
Консултации по спогодби за избягване на двойното данъчно облагане.
Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси.
Консултации по валутното законодателство.
Консултиране и съдействие при регистриране на компания.
Консултации във връзка с формата на наемане на персонала.
Консултации относно измененията на законовата и нормативна база.

Годишно счетоводно приключване

Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети.
Изготвяне и представяне на консолидирани годишни финансови отчети.
Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО.
Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт.

Данъчна защита

Следене на нормативни срокове за данъци и декларации.
Подготовка на платежни нареждания за данъци.
Подготовка на данъчни справки и уведомления.
Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация.
Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверки – общи, тематични и насрещни.
Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ и НЗОК.